Překlady této stránky:

Státní závěrečná zkouška

An English version of Information on Final State Examination is available at https://edux.fit.cvut.cz//en/szz/start.

Směrnice

Informace o závěrečných pracích a státních závěrečných zkouškách

Tento text by měl sloužit k usnadnění průchodu ke státnicím. Podrobnější informace získáte prostudováním:

student musí (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 3, odst. 8 a čl. 16, odst. 9) složit Státní závěrečnou zkoušku (včetně případného opakování SZZ) nejpozději:

 • bakalářské studium: do 6 let od zápisu do studia (započítává se i přerušení - výjimkou je přerušení po uznanou dobu rodičovství u studentů-rodičů, které se nezapočítává do doby studia)
 • magisterské studium: do 4 let od zápisu do studia (započítává se i přerušení - výjimkou je přerušení po uznanou dobu rodičovství u studentů-rodičů, které se nezapočítává do doby studia)
 • zároveň nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění všech ostatních požadavků vyplývajících ze studijního programu

Zápis předmětu "projekt"

 • v dobíhajícím bakalářském programu (studenti zapsaní před rokem 2015): Projekt, prezentace a rétorika (BI(K)-PPR) - ve studijním plánu doporučeno na 5. semestr
 • v aktuálním bakalářském programu (studenti zapsaní v roce 2015 a dále):
  • Bakalářský projekt (BI-BPR) - ve studijním plánu doporučeno na 5. semestr
  • Dokumentace, prezentace, rétorika (BI(K)-DPR) - ve studijním plánu doporučeno na 6. semestr
 • v magisterském studiu: Magisterský projekt (MI-MPR) - ve studijním plánu doporučeno na 3. semestr

Projekt, prezentace, rétorika (BI(K)-PPR)

 1. Předmět se skládá ze dvou částí:
  • přednášky + cvičení BI(K)-PPR,
  • výběr tématu + přípravné práce na BP.
 2. Student si na začátku semestru rezervuje téma bakalářské práce a spojí se s vedoucím práce. Domluví si dílčí úkoly, které na tématu vykoná během semestru (rešerše stávajících řešení, návrh technologie, časový harmonogram prací,…). V závěru semestru pak vedoucí ohodnotí studentovu práci až 20 body. Tyto body přispějí k udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu BI(K)-PPR.
 3. Jedním z podstatných cílů předmětu BI(K)-PPR je, aby student začal pracovat na tématu své závěrečné práce. Téma si může zvolit i student, který je ve druhém ročníku (pokud má jasno v tom, co chce dělat) a i student, který počítá s rozložením studia.
 4. Způsob udělení bodů:
  1. učitelé, kteří mají přístup na portál edux tyto body vyplní přímo do příslušného sloupce hodnotících tabulek na portálu edux v předmětu BI(K)PPR,
  2. externí vedoucí práce vyplní body do formuláře Udělení bodů od externího vedoucího závěrečné práce (pro předmět BI(K)-PPR). Vyplněný a podepsaný formulář předá student svému cvičícímu v předmětu BI(K)-PPR, který zajistí zapsání bodů na portál edux.
 5. Je-li téma práce, které si student rezervoval, formulováno obecněji, měly by úkoly, které mu vedoucí na semestr uloží, směřovat primárně k doladění zadání tak, aby mohlo být zadání práce koncem semestru doplněno a schváleno.

Domluva s vedoucím práce, týkající se upřesnění požadavků pro předmět BI(K)-PPR, musí proběhnout nejpozději do 6. týdne výuky. Aktivita a odpovědnost leží na studentovi, nikoliv na vedoucím práce. Z hlediska splnění podmínek rozhodně nestačí, aby si student v systému téma práce rezervoval.

Může dojít k situaci, že na konci semestru se student rozhodne na tématu závěrečné práce dále nepracovat a zvolí si jiné. Stejně tak může vedoucí práce ukončit spolupráci se studentem. I v tomto případě je možné udělit body.

Bakalářský projekt (BI-BPR)

 1. Student si na začátku semestru rezervuje téma bakalářské práce a spojí se s vedoucím práce. Domluví si dílčí úkoly, které na zpracování zadání vykoná během semestru. Pokud tyto úkoly splní, udělí mu vedoucí práce na konci semestru zápočet z předmětu BI-BPR.
 2. Externí vedoucí práce zadá informaci o udělení zápočtu pomocí formuláře Udělení zápočtu od externího vedoucího závěrečné práce (za předměty BI-BPR, MI-MPR). Vyplněný a podepsaný formulář předá student vedoucímu Katedry softwarového inženýrství, který zápočet udělí.
 3. Je-li téma práce, které si student rezervoval, formulováno obecněji, měly by úkoly, které mu vedoucí na semestr uloží, směřovat primárně k doladění zadání tak, aby mohlo být zadání práce koncem semestru doplněno a schváleno.

Domluva s vedoucím práce, týkající se upřesnění požadavků pro předmět BI-BPR, musí proběhnout nejpozději do 6. týdne výuky. Aktivita a odpovědnost leží na studentovi, nikoliv na vedoucím práce. Z hlediska splnění podmínek rozhodně nestačí, aby si student v systému téma práce rezervoval.

Může dojít k situaci, že na konci semestru se student rozhodne na tématu závěrečné práce dále nepracovat a zvolí si jiné. Stejně tak může vedoucí práce ukončit spolupráci se studentem. I v tomto případě je možné udělit zápočet.

Dokumentace, prezentace, rétorika (BI(K)-DPR)

 • předmět je nástupcem předmětu BI(K)-PPR z předchozí akreditace bakalářského programu (již absolvovaný předmět BI(K)-PPR může být studentovi uznán jako BI(K)-DPR)
 • cílem předmětu je připravit studenta na sepsání a obhajobu bakalářské práce

Magisterský projekt (MI-MPR)

 1. Student si na začátku semestru rezervuje téma diplomové práce a spojí se s vedoucím práce. Domluví si dílčí úkoly, které na zpracování zadání vykoná během semestru. Pokud tyto úkoly splní, udělí mu vedoucí práce na konci semestru zápočet z předmětu MI-MPR.
 2. Externí vedoucí práce zadá informaci o udělení zápočtu pomocí formuláře Udělení zápočtu od externího vedoucího závěrečné práce (za předměty BI-BPR, MI-MPR). Vyplněný a podepsaný formulář předá student vedoucímu Katedry softwarového inženýrství, který zápočet udělí.
 3. Je-li téma práce, které si student rezervoval, formulováno obecněji, měly by úkoly, které mu vedoucí na semestr uloží, směřovat primárně k doladění zadání tak, aby mohlo být zadání práce koncem semestru doplněno a schváleno.

Domluva s vedoucím práce, týkající se upřesnění požadavků pro předmět MI-MPR, musí proběhnout nejpozději do 6. týdne výuky. Aktivita a odpovědnost leží na studentovi, nikoliv na vedoucím práce. Z hlediska splnění podmínek rozhodně nestačí, aby si student v systému téma práce rezervoval.

Může dojít k situaci, že na konci semestru se student rozhodne na tématu závěrečné práce dále nepracovat a zvolí si jiné. Stejně tak může vedoucí práce ukončit spolupráci se studentem. I v tomto případě je možné udělit zápočet.

Výběr a schválení tématu ZP

Rámcové téma závěrečné práce si student vybírá a rezervuje pomocí aplikace „Závěrečné práce“ s přístupovým bodem na adrese https://is.fit.cvut.cz/group/intranet/zp/mytasks ve studentském dashboardu „Moje závěrečná práce a SZZ“ na záložce „Témata k rezervaci“.

Minimálně jeden z dvojice vedoucí/oponent musí být z FITu (případnou výjimku může udělit vedoucí katedry obhajoby). Téma si student může rezervovat až po zvolení studijního oboru na studijním oddělení a zároveň si může zarezervovat pouze téma vypsané pro jeho studijní obor. Všechny procesy v rámci aplikace jsou znázorněny formou procesních diagramů na adrese https://www.fel.cvut.cz/procesy/element.jsf?model=16713&qprid=0.

Téma by měl student předat (předáním je míněno zvolení tématu) do schvalovacího procesu do konce výuky semestru, jenž předchází semestru předpokládaného ukončení studia. Veškeré změny ve schvalovacím procesu musí student potvrdit. O činnostech je student informován prostřednictvím e-mailů.

Zpětná vazba:

Veškeré připomínky, podněty, dotazy a stížnosti uživatelé mohou zasílat prostřednictvím aplikace Závěrečné práce po kliknutí na tlačítko “Napište nám” nebo přímo na e-mailovou adresu: helpdesk-zp@fit.cvut.cz

Odkazy:

Důležité informace o aplikaci jsou dostupné na adrese: https://wiki.cvut.cz/confluence/pages/viewpage.action?pageId=11075681 Uživatelé mohou k aplikaci přistoupit přes portál Liferay https://is.fit.cvut.cz, který však není součástí aplikace.

Zadání ZP

Na závěr schvalovacího procesu musí student potvrdit konečnou verzi tématu a posléze se téma stává schváleným. Předmět BI-BAP nebo MI-DIP lze zapsat až po schválení TZP. Schválené TZP se stává oficiálním dokumentem „Zadání závěrečné práce“ (ZZP). Podepsané ZZP si student po vyzvání vyzvedne u referentky pro SZZ. Toto ZZP musí být součástí výtisku ZP.

Po schválení TZP lze provádět změny pouze prostřednictvím změnových procesů v rámci aplikace viz https://www.fel.cvut.cz/procesy/element.jsf?model=16713&qprid=0.

Zápis předmětu "závěrečná práce"

 • v bakalářském studiu: „Bakalářská práce (BI-BAP)„ ve studijním plánu doporučeno v 6. semestru
 • v magisterském studiu: „Magisterská práce (MI-DIP)„ ve studijním plánu doporučeno ve 4. semestru

Předmět BI-BAP/MI-DIP je možné zapsat dvakrát, jako každý jiný předmět. Podmínkou pro zápis předmětu je schválené TZP.

Výtisk ZP + prohlášení a licenční dohody

Než začnete ZP psát, prostudujte si přílohy Směrnice děkana pro SZZ (Přílohu 3: Archiv vzorových LaTeX a TeX šablon a Přílohu 4: Vzorové titulní desky ZP - naleznete je na začátku stránky o SZZ), kde jsou uvedeny veškeré informace o formě a zpracování ZP.

Každý výtisk musí být vevázaný v pevných deskách (kroužkové a jim podobné vazby nejsou možné) a musí obsahovat (samozřejmě kromě zpracovaného tématu):

 • zadání ZP - pevně vevázané, které si vyzvednete u referentky pro SZZ
 • podepsané prohlášení - máte možnost vybrat si z několika verzí textu prohlášení (včetně prohlášení o vzdání se licence, viz č. 6 - podmínky se domlouvají a smlouva se uzavírá na katedře obhajoby)
 • CD, DVD, příp. USB disk - médium musí být pevně spojeno s prací, např. vložené do pouzdra vlepeného na vnitřní straně zadní desky BP/DP (médium popište: BP/DP – příjmení – jméno – semestr odevzdání).

Vložení elektronické verze a odevzdání tištěných výtisků ZP

Student je povinen vložit elektronickou verzi ZP (jediný soubor ve formátu PDF včetně ZZP) nejpozději do data určeného časovým plánem akademického roku v aplikaci „Závěrečné práce“ s přístupovým bodem https://is.fit.cvut.cz/group/intranet/zp/mytasks. Vložit práci může až po schválení svého tématu a přiřazení oponenta práce poté, co mu bude přidělena příslušná úloha. Pokud vedoucí práci akceptuje a referentka v aplikaci „Závěrečné práce“ potvrdí kontrolu tištěných výtisků je studentovi automaticky propsán zápočet do KOSu.

Zároveň je student povinen do data určeného časovým plánem akademického roku předložit referentce pro SZZ ke kontrole dva výtisky ZP. V jednom výtisku je pevně vevázaný originál „Zadání ZP“, ve druhém je vevázána jeho kopie. Po zkontrolování budou výtisky studentovi vráceny, ty pak předá vedoucímu a oponentovi (originál vedoucímu ZP, kopii oponentovi ZP).

Upozornění: jestliže student za BP/DP získá zápočet, není již možné vložení nové elektronické verze a vracení tištěných výtisků k přepracování a to ani na základě špatných posudků. Přepracování BP/DP může určit pouze komise SZZ při neobhájení práce.

Pokud student nestihne ZP včas vypracovat a odevzdat bude postupovat dle Směrnice děkana pro SZZ čl.4, odst.4 a aktuálních informací na webu ve složce Informace k státním závěrečným zkouškám.

Přihláška k státním závěrečným zkouškám (dále jen SZZ)

Přihlášku k SZZ student podává v aplikaci „Závěrečné práce“ ve studentském dashboardu „Moje závěrečná práce a SZZ“ na záložce „Přihlášení ke SZZ“ do termínu určeného časovým plánem akademického roku.

Zařazení ke komisi SZZ

Student bude zařazen ke komisi SZZ pokud v daném semestru:

 1. podal přihlášku k SZZ v řádném termínu,
 2. splnil svůj studijní plán v termínu dle časového plánu akademického roku.

Odevzdání posudků

Vedoucí a oponent formulář hodnocení/posudku vyplní v aplikaci https://is.fit.cvut.cz/group/intranet/zp/mytasks, ze které ho následně vytisknou. Výtisk ZP zároveň s podepsaným hodnocením/posudkem musí být odevzdán na katedře obhajoby nejpozději jeden týden před vypsaným termínem státnic. Student hodnocení a posudek uvidí v aplikaci (má právo se s ním seznámit nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby).

Po obhajobě ZP student obdrží zpět výtisk, ve kterém je kopie Zadání ZP. Výtisk, ve kterém je originál Zadání ZP se archivuje na FIT po dobu 10ti let. Pro vedoucího a oponenta se případné zhotovení výtisků domlouvá individuálně.

Průběh SZZ

SZZ se koná v jednom dnu a skládá se ze dvou částí - obhajoby ZP a zkoušky z tematických okruhů. Vlastní SZZ je realizována v pěti krocích (v závorkách jsou uvedeny orientační časy):

 1. písemná příprava na zkoušku z tematických okruhů ve studovně (40 min),
 2. obhajoba ZP (BP 15 min / DP 20 min včetně čtení posudků a diskuze),
 3. ústní zkouška z tematických okruhů (10 min, 2 otázky zpravidla po 5 min),
 4. neveřejné jednání komise a
 5. veřejné vyhlášení výsledků (5 min).

Informace o průběhu SZZ popisuje článek Obecné informace o SZZ a Směrnice děkana pro SZZ - článek 5.

Otázky u odborné zkoušky

Student dostává vždy dvě otázky z tematických okruhů:

 • 1 ze společných tematických okruhů
 • 1 z oborových tematických okruhů

Klasifikace SZZ

Pro klasifikaci SZZ a stanovení celkového výsledku studia platí ustanovení čl. 17 a čl. 18 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT. Výsledná klasifikace SZZ se vypočte dle Směrnice děkana pro SZZ - článek 5, bod 18. Komise může podat děkanovi návrh na udělení Ceny děkana za vynikající BP/DP (viz Směrnice děkana pro SZZ - článek 5, bod 22).

Opakování SZZ

Pokud se studentovi nepodaří jednu nebo obě části SZZ úspěšně vykonat, má nárok na jeden opravný termín, který mu bude určen děkanem fakulty. Student bude opakovat pouze tu část (obhajobu ZP nebo odbornou zkoušku), ze které byl hodnocen známkou F.

Ukončení studia

Dnem řádného ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo její poslední část (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, článek 34).

Promoce - termíny promocí jsou určeny časovým plánem akademického roku.

Referentky pro SZZ

Bakalářské i magisterské SZZ - Libuše Pochová, tel. 22435 9818, e-mail: libuse.pochova@fit.cvut.cz

úřední hodiny jako STO

místnost A-1027, budova A

adresa:

Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze

Thákurova 7

166 29 Praha 6

Obecné informace o SZZ

 1. Státní závěrečná zkouška (dále jen „SZZ“) se řídí články 16 až 18 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.
 2. Předsedu, místopředsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan podle čl. 16 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.
 3. Termíny konání SZZ jsou zveřejněny v časovém plánu akademického roku.
 4. SZZ se skládá ze 2 částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:
  1. obhajoby bakalářské nebo diplomové práce (dále jen „ZP“),
  2. zkoušek z tematických okruhů.
 5. Jednotlivé části SZZ se uskuteční v jednom termínu.
 6. 6. SZZ se zahajuje obhajobou ZP. Při obhajobě se student vyjádří k připomínkám uvedeným v hodnocení ZP vedoucím ZP a v oponentském posudku. Ke každé otázce/připomínce si student připraví slajd, který začne citací té otázky/připomínky. Poté odpovídá ve všeobecné rozpravě na další otázky.
 7. Zkouška z tematických okruhů se bude skládat ze dvou otázek, které přidělí předseda komise. Jedna otázka bude z vybraných povinných předmětů programu a druhá z témat povinných předmětů oboru. Student bude před vlastní zkouškou seznámen s oběma otázkami a bude mu umožněna písemná příprava, která bude součástí dokumentace SZZ.
 8. Zkoušku studenta z tematického okruhu vede člen komise určený předsedou. Ústní zkouška z tematických okruhů bude vedena zejména jako rozprava nad písemnou přípravou. Doplňující otázky mohou klást i ostatní členové komise
 9. O klasifikaci zkoušky z tematického okruhu rozhoduje zkušební komise s přihlédnutím k návrhu zkoušejícího.
 10. Jednotlivé části i SZZ jako celek se klasifikují stupnicí podle čl. 17 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT. Detaily řeší Směrnice děkana FIT ČVUT č. 26/2017 pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze

Studijní programy - tematické okruhy, předměty

Externí vedoucí/oponent ZP

Informace o registraci externího vedoucího/oponenta a další potřebné informace, které se vztahují výhradně k externím pracovníkům, naleznete na https://wiki.cvut.cz/confluence/pages/viewpage.action?pageId=14745606.

Aktuální semestr - konkrétní informace k SZZ

 
/mnt/www/edux/data/pages/szz/start.txt · Poslední úprava: 2018/08/22 12:39 autor: pochova
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki