Překlady této stránky:

Tematické okruhy MSP Informatika platné od LS 2017/2018 a ZS 2018/2019

Odborná zkouška během státní závěrečné zkoušky bude tvořena 1 otázkou vybranou ze společných TO a jednou z oborových TO. Zadání otázky bude začínat kopií TO ve formátu zde uvedeném. Otázka může být doplněna a upřesněna podle zvážení komise. Např. Uveďte alespoň jeden netriviální příklad …, Naznačte myšlenku důkazu věty …, Popište aplikaci této metodiky při tvorbě softwaru atd.

U širších TO může komise otázku zúžit tak, aby náročnost vypracování písemné odpovědi odpovídala předpokládaným 20 minutám a aby během ústní zkoušky před komisí bylo možné v daném tématu okruhu zjistit studentovy znalosti. Např. Soustřeďte se na ……., Omezte se na …….,

Sloupec Předmět v tabulkách odkazuje na předmět, kde se dané téma hlavně probíralo, ale téma se mohlo vyskytnout i v jiných předmětech.

Oborové okruhy

Společné okruhy

# Označení Otázka Předmět
1.MI-SPOL-1 Teorie grup: Grupoidy, pologrupy, monoidy a grupy. Podgrupy, cyklické grupy a jejich generátory. MI-MPI
2.MI-SPOL-2 Tělesa a okruhy: Základní definice a vlastnosti. Konečná tělesa. Okruhy polynomů, ireducibilní polynom. MI-MPI
3.MI-SPOL-3 Funkce více proměnných: gradient, Hessián, definitnost matic, extrémy funkcí více proměnných bez omezení a s rovnostními omezeními. MI-MPI
4.MI-SPOL-4 Integrál funkcí více proměnných (Riemannova konstrukce). MI-MPI
5.MI-SPOL-5 Matematika neurčitosti: vzdálenosti a další míry podobnosti, fuzzy množiny a operace s nimi, t-normy a t-konormy, entropie a její souvislost s neurčitostí. MI-MPI
6.MI-SPOL-6 Význam tříd NP a NPH pro praktické výpočty. MI-PAA
7.MI-SPOL-7 Experimentální vyhodnocení algoritmů, zejména randomizovaných. MI-PAA
8.MI-SPOL-8 Princip lokálních heuristik, pojem globálního a lokálního minima, obrana před uváznutím v lokálním minimu. MI-PAA
9.MI-SPOL-9 Princip genetických algoritmů, význam selekčního tlaku pro jejich funkci. MI-PAA
10.MI-SPOL-10 Princip simulovaného ochlazování, význam parametrů a způsoby jejich řízení MI-PAA
11.MI-SPOL-11 Výkonnostní měřítka paralelních algoritmů, PRAM model, APRAM model, škálovatelnost. MI-PDP.16
12.MI-SPOL-12 Programový model nad sdílenou pamětí: OpenMP (paralelní regiony, paralelní vlákna, datový a funkční paralelismus, paměťový model, synchronizační nástroje). MI-PDP.16
13.MI-SPOL-13 Programový model nad distribuovanou pamětí: MPI (procesy, komunikátory, 2-bodové a skupinové komunikační operace, blokující a neblokující operace a jejich komunikační módy). Hybridní MPI+OpenMP model. MI-PDP.16
14.MI-SPOL-14 Přímé ortogonální a hyperkubické propojovací sitě pralelních počítačů (definice, vlastnosti, vnořování). MI-PDP.16
15.MI-SPOL-15 Paralelní redukce, prefixový součet, segmentový prefixový součet na PRAM, ortogonálních a hyperkubických sítích, v OpenMP a MPI. MI-PDP.16
16.MI-SPOL-16 Testování statistických hypotéz. T-testy, testy nezávislosti, testy dobré shody. MI-SPI.16
17.MI-SPOL-17 Základy teorie informace a kódování, entropie. MI-SPI.16
18.MI-SPOL-18 Markovské řetězce s diskrétním časem. Jejich limitní vlastnosti. MI-SPI.16
19.MI-SPOL-19 Markovské řetězce se spojitým časem. Souvislost s markovskými řetezci s diskrétním časem a s Poissonovým procesem. MI-SPI.16
20.MI-SPOL-20 Systémy hromadné obsluhy a jejich limitní vlastnosti. Souvislost s Markovskými řetězci se spojitým časem. MI-SPI.16
 
/mnt/www/edux/data/pages/szz/mi/2017-18.txt · Poslední úprava: 2018/05/04 15:46 autor: tvrdik
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki