Překlady této stránky:

Tematické okruhy MSP Informatika platné pro LS 2016/2017 a ZS 2017/2018

Od letního semestru 2015/2016 se mění struktura tematických okruhů. Nadále již nejsou tematické okruhy sjednocením témat z vybraných povinných předmětů programu Informatika a oborových předmětů, ale tematické okruhy vzniknou sjednocením okruhů společných a dále oborových tematických okruhů.

Odborná zkouška během státní závěrečné zkoušky bude tvořena 1 otázkou vybranou ze společných TO a jednu z oborových TO. Zadání otázky bude začínat kopií TO ve formátu zde uvedeném. Otázka může být doplněna a upřesněna podle zvážení komise. Např. Uveďte alespoň jeden netriviální příklad …, Naznačte myšlenku důkazu věty …, Popište aplikaci této metodiky při tvorbě softwaru atd.

U širších TO může komise otázku zúžit tak, aby náročnost vypracování písemné odpovědi odpovídala předpokládaným 20 minutám a aby během ústní zkoušky před komisí bylo možné v daném tématu okruhu zjistit studentovy znalosti. Např. Soustřeďte se na ……., Omezte se na …….,

Sloupec Předmět v tabulkách odkazuje na předmět, kde se dané téma hlavně probíralo, ale téma se mohlo vyskytnout i v jiných předmětech.

Oborové okruhy

Společné okruhy

# Označení Otázka Předmět
1. TO-MI-SPOL-1 Teorie grup: Grupoidy, pologrupy, monoidy a grupy. Podgrupy, cyklické grupy a jejich generátory. MI-MPI
2. TO-MI-SPOL-2 Tělesa a okruhy: Základní definice a vlastnosti. Konečná tělesa. Okruhy polynomů, ireducibilní polynom. MI-MPI
3. TO-MI-SPOL-3 Funkce více proměnných: gradient, Hessián, definitnost matic. Extrémy funkcí více proměnných a jejich hledání. Hledání vázaných extrémů (pouze s rovnostními vazbami). MI-MPI
4. TO-MI-SPOL-4 Integrál funkce více proměnných. MI-MPI
5. TO-MI-SPOL-5 PRAM modely a algoritmy. MI-PAR
6. TO-MI-SPOL-6 Přímé ortogonální a řídké hyperkubické a nepřímé vícestupňové propojovací sítě pro paralelní počítače MI-PAR
7. TO-MI-SPOL-7 Paralelní redukce a prefixový výpočet nad polem, paralelní konstrukce Eulerovy cesty v grafu. MI-PAR
8. TO-MI-SPOL-8 Paralelní řadící sítě, 0-1 lemma, mřížkové a hyperkubické paralelní algoritmy pro řazení. MI-PAR
9. TO-MI-SPOL-9 Odhady parametrů statistických rozdělení a modelů, odhady hustoty a distribuční funkce. MI-SPI
10. TO-MI-SPOL-10 Statistické testy hypotéz o parametrech modelů, t-testy, testy nezávislosti, testy dobré shody. MI-SPI
11. TO-MI-SPOL-11 Markovské řetězce s diskrétním a spojitým časem. Jejich limitní vlastnosti. MI-SPI
12. TO-MI-SPOL-12 Systémy hromadné obsluhy, jejich limitní vlastnosti a stabilita. Souvislost s Poissonovým procesem a Markovskými řetězci. MI-SPI
13. TO-MI-SPOL-13 Význam tříd NP a NPH pro praktické výpočty MI-PAA
14. TO-MI-SPOL-14 Experimentální vyhodnocení algoritmů, zejména randomizovaných. MI-PAA
15. TO-MI-SPOL-15 Princip lokálních heuristik, pojem globálního a lokálního minima, obrana před uváznutím v lokálním minimu MI-PAA
16. TO-MI-SPOL-16 Princip genetických algoritmů, význam selekčního tlaku pro jejich funkci. MI-PAA
17. TO-MI-SPOL-17 Signály, systémy a jejich vlastnosti, automat jako popis systému. MI-TES
18. TO-MI-SPOL-18 Kompozice systémů a automatů (diskrétních, spojitých), synchronní reaktivní modely. MI-TES
19. TO-MI-SPOL-19 Typologie ověření správnosti systémů (testing, bounded model checking, unbounded model checking a jejich základní principy). MI-TES
20. TO-MI-SPOL-20 Boolovská splnitelnost: algoritmy a jejich využití v bounded model checking. MI-TES
 
/mnt/www/edux/data/pages/szz/mi/2016-17.txt · Poslední úprava: 2016/11/08 10:43 autor: kloudkar
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki