Překlady této stránky:

Tematické okruhy BSP Informatika (prezenční i kombinovaná forma) platné pro LS 2017/2018 a ZS 2018/2019

Odborná zkouška během státní závěrečné zkoušky bude tvořena 1 otázkou vybranou ze společných TO a jednou z oborových TO. Zadání otázky bude začínat kopií TO ve formátu zde uvedeném. Otázka může být doplněna a upřesněna podle zvážení komise. Např. Uveďte alespoň jeden netriviální příklad …, Naznačte myšlenku důkazu věty …, Popište aplikaci této metodiky při tvorbě softwaru atd.

U širších TO může komise otázku zúžit tak, aby náročnost vypracování písemné odpovědi odpovídala předpokládaným 20 minutám a aby během ústní zkoušky před komisí bylo možné v daném tématu okruhu zjistit studentovy znalosti. Např. Soustřeďte se na ……., Omezte se na …….,

Sloupec Předmět v tabulkách odkazuje na předmět či předměty, kde se dané téma hlavně probíralo, ale téma se mohlo vyskytnout i v jiných předmětech.

Oborové okruhy

Společné okruhy

# Označení Otázka Předmět
1.BI-SPOL-1 Přehled Chomského hierarchie formálních jazyků a gramatik. Turingovy stroje. Třídy problémů P, NP, NP-těžký, NP-úplný. BI-AAG
2.BI-SPOL-2 Regulární jazyky: Deterministické a nedeterministické konečné automaty. Determinizace konečného automatu. Minimalizace deterministického konečného automatu. Operace s konečnými automaty. Regulární gramatiky, regulární výrazy, regulární rovnice. BI-AAG
3.BI-SPOL-3 Bezkontextové jazyky: Bezkontextové gramatiky, zásobníkové automaty a jejich varianty. Modely syntaktické analýzy bezkontextových jazyků. BI-AAG
4.BI-SPOL-4 Základní pojmy teorie grafů. Grafové algoritmy: procházení grafu do šířky a do hloubky, určení souvislých komponent, topologické uspořádání, vzdálenosti v grafech, konstrukce minimální kostry a nejkratších cest v ohodnoceném grafu. BI-AG1
5.BI-SPOL-5 Binární haldy, binomiální haldy. Vyhledávací stromy a jejich vyvažování. Tabulky s rozptylováním (hešováním). BI-AG1
6.BI-SPOL-6 Asymetrické kryptosystémy (šifra RSA, Diffie-Hellman, RSA digitální podpis), hešovací funkce (SHA-2, HMAC). BI-BEZ
7.BI-SPOL-7 Symetrické šifry blokové a proudové (AES, 3DES, RC4) základní parametry, operační módy blokových šifer (ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, MAC), jejich základní popis a slabiny. BI-BEZ
8.BI-SPOL-8 Infrastruktura veřejného klíče, distribuce klíčů, digitální podpis. Certifikáty, certifikační autority. Kryptograficky bezpečné generátory náhodných čísel. BI-BEZ
9.BI-SPOL-9 Relační databáze, dotazování v relační algebře, základní koncepce jazyka SQL (SELECT, DDL, DML, DCL, TCL) , vyjádření integritních omezení v DDL. BI-DBS
10.BI-SPOL-10 Transakce a jejich vlastnosti - ACID. BI-DBS
11.BI-SPOL-11 3 úrovně pohledu na data (konceptuální, implementační, fyzická). Struktury pro ukládání dat v relačních databázích s ohledem na rychlý přístup k nim (speciální způsoby uložení, indexy apod.) BI-DBS
12.BI-SPOL-12 Soustavy lineárních rovnic: Frobeniova věta a související pojmy, vlastnosti a popis množiny řešení, Gaussova eliminační metoda. BI-LIN
13.BI-SPOL-13 Matice: součin matic, regulární matice, inverzní matice a její výpočet, vlastní čísla matice a jejich výpočet, diagonalizace matice. BI-LIN
14.BI-SPOL-14 Výroková logika: syntax a sémantika výrokových formulí, pravdivostní ohodnocení, logický důsledek, ekvivalence a jejich zjišťování. Universální systém logických spojek, disjunktivní a konjunktivní normální tvary, úplné a minimální tvary. BI-MLO
15.BI-SPOL-15 Predikátová logika: jazyk, interpretace, pravdivost formulí, logický důsledek a ekvivalence. Formalizace matematických tvrzení a jejich negace. Teorie a jejich modely (např. uspořádání). BI-MLO
16.BI-SPOL-16 Procesy a vlákna, jejich implementace. Synchronizační nástroje. Klasické synchronizační úlohy. Plánování vláken. Přidělování prostředků, Coffmanovy podmínky, způsoby řešení uváznutí. BI-OSY
17.BI-SPOL-17 Principy překladu logických adres na fyzické u virtuální stránkované paměti s/bez segmentace. Algoritmy pro nahrazování stránek u virtuální stránkované paměti. BI-OSY
18.BI-SPOL-18 Datové typy v programovacích jazycích. Staticky a dynamicky alokované proměnné, spojové seznamy. Modulární programování, procedury a funkce, vstupní a výstupní parametry. Překladač, linker, debugger. BI-PA1
19.BI-SPOL-19 Časová a paměťová složitost algoritmů. Algoritmy vyhledávání (sekvenční, půlením intervalu), slučování a řazení (BubbleSort, SelectSort, InsertSort, MergeSort, QuickSort). Dolní mez složitosti řazení v porovnávacím modelu. Řazení v lineárním čase. BI-PA1 + BI-AG1
20.BI-SPOL-20 Rekurzivní rozklad problému na podproblémy metodou Rozděl-a-panuj. Rekurze vs iterace. Dynamické programování. BI-PA1 + BI-AG1
21.BI-SPOL-21 Objektově orientovaného programování v C++, zapouzdření, dědičnost, atributy a metody, statické atributy a metody, virtuální metody, polymorfismus, abstraktní třídy, výjimky, šablony, přetěžování operátorů, mělká a hluboká kopie. BI-PA2
22.BI-SPOL-22 Abstraktní datový typ, jeho specifikace a implementace. Zásobník, fronta, pole, seznam, tabulka, množina. Implementace pomocí pole, spojových struktur a stromů. BI-PA2
23.BI-SPOL-23 ISO/OSI a TCP/IP model. Protokoly linkové vrstvy.Potvrzovací metody. Přepínání a směrování. Principy fungování propojovacích síťových prvků. BI-PSI
24.BI-SPOL-24 Protokolová rodina TCP/IP (IPv4, IPv6, TCP, UDP, aplikační protokoly). Řízení datového toku. Princip a využití NAT. Systém DNS. BI-PSI
25.BI-SPOL-25 Pravidla pro výpočty pravděpodobností, Bayesův vzorec. Náhodné veličiny, příklady rozdělení, distribuční funkce, hustota, momenty. Nezávislost náhodných jevů a veličin. Centrální limitní věta, zákony velkých čísel. BI-PST
26.BI-SPOL-26 Základy statistické indukce, náhodný výběr, bodové odhady pro střední hodnotu a rozptyl, intervalové odhady pro střední hodnotu, testování statistických hypotéz o střední hodnotě. BI-PST
27.BI-SPOL-27 Kombinační a sekvenční logické obvody (Mealy, Moore), popis a možnosti implementace na úrovni hradel. Minimalizace vyjádření logické funkce (s využitím map). BI-SAP
28.BI-SPOL-28 Architektura číslicového počítače, instrukční cyklus počítače, základní třídy souborů instrukcí (ISA). Paměťový subsystém počítače, paměťová hierarchie, cache. BI-SAP
29.BI-SPOL-29 Kódy pro zobrazení čísel se znaménkem a realizace aritmetických operací (paralelní sčítačka/odčítačka, realizace aritmetických posuvů, dekodér, multiplexor, čítač). Reprezentace čísel v pohyblivé řádové čárce. BI-SAP
30.BI-SPOL-30 Nástroje pro podporu tvorby softwarových produktů: Sledování chyb a správa úkolů (používané nástroje, typický životní cyklus úkolu/chyby), správa a sdílení zdrojových kódů (principy řešení spolupráce, hlavní přínosy, používané nástroje). BI-SI1.2
31.BI-SPOL-31 Analytický doménový model tříd a popis životního cyklu identifikovaných tříd (cíle, UML diagram tříd, UML stavový diagram). BI-SI1.2
32.BI-SPOL-32 Metody řešení rekurentních rovnic, sestavování a řešení rekurentních rovnic při analýze časové složitosti algoritmů. BI-ZDM
33.BI-SPOL-33 Modulární aritmetika, základy teorie čísel, Malá Fermatova věta, diofantické rovnice, lineární kongruence, Čínská věta o zbytcích. BI-ZDM
34.BI-SPOL-34 Limita a derivace funkce (definice a vlastnosti, geometrický význam), využití při vyšetřování průběhu funkce. BI-ZMA
35.BI-SPOL-35 Základy integrálního počtu (primitivní funkce, neurčitý integrál, Riemannův integrál (definice, vlastnosti a geometrický význam)). BI-ZMA
36.BI-SPOL-36 Číselné řady (konvergence číselné řady, kritéria konvergence, odhadování rychlosti růstu řad pomocí určitého integrálu). BI-ZMA
 
/mnt/www/edux/data/pages/szz/bi/2017-18.txt · Poslední úprava: 2018/05/17 08:45 autor: balikm
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki