Překlady této stránky:

Tematické okruhy BSP Informatika (prezenční i kombinovaná forma) platné pro LS 2016/2017 a ZS 2017/2018

Od letního semestru 2015/2016 se mění struktura tematických okruhů. Nadále již nejsou tematické okruhy sjednocením témat z vybraných povinných předmětů programu Informatika a oborových předmětů, ale tematické okruhy vzniknou sjednocením okruhů společných a dále oborových tematických okruhů.

Odborná zkouška během státní závěrečné zkoušky bude tvořena 1 otázkou vybranou ze společných TO a jednou z oborových TO. Zadání otázky bude začínat kopií TO ve formátu zde uvedeném. Otázka může být doplněna a upřesněna podle zvážení komise. Např. Uveďte alespoň jeden netriviální příklad …, Naznačte myšlenku důkazu věty …, Popište aplikaci této metodiky při tvorbě softwaru atd.

U širších TO může komise otázku zúžit tak, aby náročnost vypracování písemné odpovědi odpovídala předpokládaným 20 minutám a aby během ústní zkoušky před komisí bylo možné v daném tématu okruhu zjistit studentovy znalosti. Např. Soustřeďte se na ……., Omezte se na …….,

Sloupec Předmět v tabulkách odkazuje na předmět, kde se dané téma hlavně probíralo, ale téma se mohlo vyskytnout i v jiných předmětech.

Oborové okruhy

Společné okruhy

# Označení Otázka Předmět
1. TO-BI-SPOL-1 Výroková logika - pravdivostní tabulky, disjunktivní a konjunktivní normální tvary, universální systém logických spojek, logická ekvivalence, logický důsledek a jeho ověření. BI-MLO
2. TO-BI-SPOL-2 Predikátová logika - jazyk, interpretace, pravdivost formulí, logická ekvivalence, logický důsledek a jeho ověření, teorie a její modely, např. různé typy uspořádání a teorie grup. BI-MLO
3. TO-BI-SPOL-3 Datové typy v programovacích jazycích. Staticky a dynamicky alokované proměnné, spojové seznamy. Modulární programování, procedury a funkce, vstupní a výstupní parametry. Překladač, linker, debugger. BI-PA1
4. TO-BI-SPOL-4 Časová a paměťová složitost algoritmů. Algoritmy vyhledávání (sekvenční, půlením intervalu), slučování a řazení (Bubble-sort, Select-sort, Insert-sort, Merge-sort, Quick-sort). BI-PA1
5. TO-BI-SPOL-5 Rozklad problému na podproblémy, rekurze. Rekurze vs. iterace. BI-PA1
6. TO-BI-SPOL-6 Limita a derivace funkce (definice a vlastnosti, geometrický význam), využití při vyšetřování průběhu funkce. BI-ZMA
7. TO-BI-SPOL-7 Základy integrálního počtu (primitivní funkce, neurčitý integrál, Riemannův integrál (definice, vlastnosti a geometrický význam)). BI-ZMA
8. TO-BI-SPOL-8 Číselné řady (konvergence číselné řady, kritéria konvergence, odhadování rychlosti růstu řad pomocí určitého integrálu). BI-ZMA
9. TO-BI-SPOL-9 Soustavy lineárních rovnic: Frobeniova věta a související pojmy, vlastnosti a popis množiny řešení, Gaussova eliminační metoda. BI-LIN
10. TO-BI-SPOL-10 Matice: součin matic, regulární matice, inverzní matice a její výpočet, vlastní čísla matice a jejich výpočet, diagonalizace matice. BI-LIN
11. TO-BI-SPOL-11 Objektově orientované programování v C++, zapouzdření, dědičnost, atributy a metody, statické atributy a metody, virtuální metody, polymorfismus, abstraktní třídy, výjimky, šablony, přetěžování operátorů, mělká a hluboká kopie. BI-PA2
12. TO-BI-SPOL-12 Abstraktní datový typ, jeho specifikace a implementace. Zásobník, fronta, pole, seznam, tabulka, množina. Implementace pomocí spojových struktur, stromů a pole. BI-PA2
13. TO-BI-SPOL-13 Logické obvody kombinační a sekvenční. Způsoby jejich popisu a možnosti implementace. Minimalizace vyjádření logické funkce (s využitím map). Implementace na úrovni hradel. BI-SAP
14. TO-BI-SPOL-14 Základní struktura a architektura číslicového počítače, instrukční cyklus počítače, funkce hlavních jednotek, základní třídy souborů instrukcí (ISA). Strojové instrukce, jejich struktura, adresní módy. Kódy pro zobrazení čísel se znaménkem (přímý, doplňkový, aditivní). Reprezentace čísel v pevné a pohyblivé řádové čárce. BI-SAP
15. TO-BI-SPOL-15 Kombinační a sekvenční obvody používané v číslicových počítačích, jejich návrh a realizace (sčítačka, registr, obvody pro posuv, řadič). BI-SAP
16. TO-BI-SPOL-16 Paměťový subsystém počítače. Paměťová hierarchie, důvody jejího použití, typy paměti používaných na jednotlivých úrovních. Možnosti realizace rychlé vyrovnávací paměti (asociativní paměť, cache). BI-SAP
17. TO-BI-SPOL-17 Přehled Chomského hierarchie formálních jazyků a gramatik. Turingovy stroje, univerzální Turingův stroj, rekurzivně-spočetné a rekurzivní jazyky. Třídy problémů P, NP, NP-úplný. BI-AAG
18. TO-BI-SPOL-18 Regulární jazyky: Deterministické a nedeterministické konečné automaty. Determinizace konečného automatu. Minimalizace deterministického konečného automatu. Operace s konečnými automaty. Regulární gramatiky, regulární výrazy, regulární rovnice. BI-AAG
19. TO-BI-SPOL-19 Bezkontextové jazyky: Bezkontextové gramatiky, zásobníkové automaty a jejich varianty. Modely syntaktické analýzy bezkontextových jazyků. BI-AAG
20. TO-BI-SPOL-20 Relační databáze, dotazování v relační algebře, základní koncepce jazyka SQL (SELECT, DDL, DML, DCL, TCL), vyjádření integritních omezení v DDL. BI-DBS
21. TO-BI-SPOL-21 Transakce a jejich vlastnosti - ACID. BI-DBS
22. TO-BI-SPOL-22 3 úrovně pohledu na data (konceptuální, implementační, fyzická). Struktury pro ukládání dat v relačních databázích s ohledem na rychlý přístup k nim (speciální způsoby uložení, indexy apod.). BI-DBS
23. TO-BI-SPOL-23 Metody řešení rekurentních rovnic, sestavování a řešení rekurentních rovnic při analýze časové složitosti algoritmů. BI-ZDM
24. TO-BI-SPOL-24 Modulární aritmetika, základy teorie čísel, Malá Fermatova věta, diofantické rovnice, lineární kongruence, Čínská věta o zbytcích. BI-ZDM
25. TO-BI-SPOL-25 Asymetrické kryptosystémy (šifra RSA, Diffie-Hellmanův protokol, RSA digitální podpis), hešovací funkce (SHA-2, HMAC). BI-BEZ
26. TO-BI-SPOL-26 Symetrické šifry blokové a proudové (AES, 3DES, RC4) základní parametry, operační módy blokových šifer (ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, MAC), jejich základní popis a slabiny. BI-BEZ
27. TO-BI-SPOL-27 Infrastruktura veřejného klíče, distribuce klíčů, digitální podpis. Certifikáty, certifikační autority. Kryptograficky bezpečné generátory náhodných čísel. BI-BEZ
28. TO-BI-SPOL-28 Procesy a vlákna, jejich implementace. Synchronizační nástroje. Klasické synchronizační úlohy. Plánování vláken. Přidělování prostředků, Coffmanovy podmínky, způsoby řešení uváznutí. BI-OSY
29. TO-BI-SPOL-29 Principy překladu logických adres na fyzické u virtuální stránkované paměti s/bez segmentace. Algoritmy pro nahrazování stránek u virtuální stránkované paměti. BI-OSY
30. TO-BI-SPOL-30 ISO/OSI a TCP/IP model. Protokoly linkové vrstvy.Potvrzovací metody. Přepínání a směrování. Principy fungování propojovacích síťových prvků. BI-PSI
31. TO-BI-SPOL-31 Protokolová rodina TCP/IP (IPv4, IPv6, TCP, UDP, aplikační protokoly). Řízení datového toku. Princip a využití NAT. Systém DNS. BI-PSI
32. TO-BI-SPOL-32 Nástroje pro podporu tvorby softwarových produktů: Sledování chyb a správa úkolů (používané nástroje, typický životní cyklus úkolu/chyby), správa a sdílení zdrojových kódů (principy řešení spolupráce, hlavní přínosy, používané nástroje). BI-SI1.2
33. TO-BI-SPOL-33 Analytický doménový model tříd a popis životního cyklu identifikovaných tříd (cíle, UML diagram tříd, UML stavový diagram). BI-SI1.2
34. TO-BI-SPOL-34 Pravidla pro výpočty pravděpodobností, Bayesův vzorec. Náhodné veličiny, příklady rozdělení, distribuční funkce, hustota, momenty. Nezávislost náhodných jevů a veličin. Centrální limitní věta, zákony velkých čísel. BI-PST
35. TO-BI-SPOL-35 Základy statistické indukce, náhodný výběr, bodové odhady pro střední hodnotu a rozptyl, intervalové odhady pro střední hodnotu, testování statistických hypotéz o střední hodnotě. BI-PST
 
/mnt/www/edux/data/pages/szz/bi/2016-17.txt · Poslední úprava: 2017/12/15 09:38 autor: balikm
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki