Překlady této stránky:

FI-ULI - Úvod do lingvistiky pro informatiky

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://courses.fit.cvut.cz/FI-ULI/ !

Oficiální stránka předmětu

Jednosemestrální přednáška úvodu do lingvistiky by měla posluchačům technických oborů nabídnout vhled do problematiky jazykovědného výzkumu. Účastníci se seznámí se základními koncepty lingvistického popisu a stěžejními teoriemi ovlivňujícími lingvistické myšlení v současnosti. Důraz při výkladu bude kladen jednak na empirické a kvantitativní zkoumání jazyka pomocí korpusů, a jednak na problémová místa v analýze češtiny.

Aktuality

Požadavky k získání atestace

Úspěšné absolvování testu ověřujícího znalosti získané během přednášek.

Atestace: Zk

Kredity: 2

Konzultace: po domluvě (vaclav.cvrcek@ff.cuni.cz)

Přístup k materiálům

Podklady k jednotlivým hodinám

  • Jazyk, komunikace a lingvistika (prezentace)
  • Jazykové korpusy a jejich výstavba (prezentace)
  • Jazykový systém, jazykové roviny, jazykovědné disciplíny (prezentace)
  • Zvuková stránka jazyka - fonetika a fonologie (prezentace)
  • Grafémika. Morfematika (prezentace)
  • Morfologie a gramatické kategorie českých slov (prezentace)
  • Lexikon a slovní zásoba (prezentace)
  • Kolokace - víceslovné lexikální jednotky (prezentace)
  • Čeština v historickém a mezijazykovém srovnání (prezentace)
  • Stratifikace češtiny a její kodifikace (prezentace)
 
/mnt/www/courses/FI-ULI/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 15:13 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki