Překlady této stránky:

Bodování, požadavky semestrální práce

Semestrální práce se odevzdává ve třech kontrolních bodech. Včasné odevzdání je základem úspěchu v předmětu.

Za aktivitu v semestrální práci mohou být uděleny bonusové body - perfektní řešení atp.

Bodování semestrální práce

Odevzdávání práce a udělení zápočtu je podmíněno osobní účastí! Bez ní nelze udělit zápočet ani finálně vyhodnotit semestrální práci

 • První kontrolní bod (1KB) max 2b nedodržení termínu 1KB (viz harmonogram): -2b penalizace
 • 2KB max. 6b nedodržení termínu 2KB (viz harmonogram): -4b penalizace
 • 3KB max. 14b nedodržení termínu 3KB (viz harmonogram): -4b bezprostředně, každý další týden další -2
 • Požadované minimum k zápočtu: 11b
 • Aktivita v semestrální práci může být obodována navíc(max 3b)

Odevzdání semestrální práce(finální, kompletní) o týden dříve v bezchybném stavu: +2b - nutno informovat emailem. Proběhne předběžná kontrola, finální osobně na laboratoři.

Termín odevzdání příslušné části sem. práce (1KB, 2KB, 3KB) je nastaven 2 hodiny po skončení vaší příslušné laboratoře.

Záporné body za nedodržení termínu jsou strhávané nevratně!

Detaily k bodování

1. KB

 • Bodován v rozsahu -2 až 2 body.
 • V případě že neodevzdáte semestrální práci před termínem, práce bude odevzdána automaticky v termínu ve stavu v jakém ji máte na portálu DBS.
 • V případě že jste tuto část nevypracovali budete nenávratně penalizování -2 body
  • V tomto případě můžete odevzdat práci až týden po termínu, můžete však získat maximálně 0 bodů
 • Pokud vám vyučující vytkne nedostatky, můžete se je do týdne pokusit opravit, vyučující však není povinen opravu přijmout. Z pravidla se přijímají opravy od studentů s řádnou docházkou a s bezproblémovým řádným odevzdáním. Pro opravu stačí znovu odevzdat, vyplnit důvod a potvrdit.

2. KB

 • Bodován v rozsahu -4 až 6 bodů.
 • V případě že neodevzdáte semestrální práci před termínem, práce bude odevzdána automaticky v termínu ve stavu v jakém ji máte na portálu DBS.
 • V případě že jste tuto část nevypracovali budete nenávratně penalizování -4 body
  • V tomto případě můžete odevzdat práci až týden po termínu, můžete však získat maximálně 2 body
 • Pokud vám vyučující vytkne nedostatky, můžete se je do týdne pokusit opravit, vyučující však není povinen opravu přijmout. Z pravidla se přijímají opravy od studentů s řádnou docházkou a s bezproblémovým řádným odevzdáním. Pro opravu stačí znovu odevzdat, vyplnit důvod a potvrdit.

3. KB

 • Bodován v rozsahu -n až 14 bodů.
 • V případě že neodevzdáte semestrální práci před termínem, práce se v termínu automaticky neodevzdává!!!
 • V případě že jste práci neodevzdali před termínem, budete penalizování -4 body, za každý další týden zpoždění odevzdání další -2 body.
  • Práci můžete odevzdat tedy i se zpožděním a cvičící ji musí přijmout k opravě i po termínu, musí však přidělit penalizaci viz předešlý bod.
  • Pokud odevzdáte nekompletní práci, bere se jako by jste neodevzdali vůbec a jsou Vám přiděleny všechny penalizace.
 • Pokud odevzdáte kompletní práci s chybami, cvičící Vás může vyzvat k opravě. Opět však běží penalizace -2b za každý týden zpoždění odevzdání opravy.
  • Z pravidla se přijímají opravy od studentů s řádnou docházkou a s bezproblémovým řádným odevzdáním. Pro opravu stačí znovu odevzdat, vyplnit důvod a potvrdit.

Struktura semestrální práce, požadavky

1. KB

Nesplnění termínu je penalizováno odečtem bodů (až -2) ! Dodání nekompletního úkolu může být také penalizováno odečtem bodů.

Výsledkem této části semestrální práce je hrubý textový popis problémové domény který se skládá z:

 • Názevu tématu
 • Textového popisu tématu, ze kterého jsou patrné entity a jejich atributy - slovní popis modelované domény (cca 300 slov)
 • Alespoň 3 dotazů v přirozeném jazyce ( Ukázka textového dotazu: Počet studentů předmětu DBS. - jedná se tedy o textově vyjádřený dotaz který lze realizovat nad vámi popsanou doménou)

2. KB

Nesplnění termínu je penalizováno odečtem bodů (až -4) ! Dodání nekompletního úkolu může být také penalizováno odečtem bodů.

Výsledkem této části semestrální práce je tedy úplný návrh schématu databázového úložiště dat na logické/konceptuální úrovni, který se skládá z:

 • konceptuálního schématu navrhovaného datového úložiště, do dbs portálu lze přenést pomocí zazipování projektu(viz další bod) z SQL Developeru či překreslením přímo v DBS portálu.
 • zdrojového souboru schématu pro příslušný nástroj, ve kterém byl návrh proveden. U Oracle SQL Developeru jde o archiv typu .zip, do kterého jsou vedle sebe zabaleny jeden soubor typu .dmd a jeden adresář stejného jména - zkontrolujte, že po rozbalení jej lze do nástroje opět načíst!
 • slovně vyjádřených integritních omezení, která nebylo možné postihnout v grafické reprezentaci návrhu.
 • diskuse smyček, které se ve vašem schématu vyskytnou. Výskyt smyčky v konceptuálním schématu může, ale také nemusí, znamenat redundanci vztahů a potenciální problémy s konzistencí dat v databázi. Proto je žádoucí se nad nimi speciálně zamyslet. Tedy, identifikovat potenciální hrozby a pokud se podezření potvrdí, buď upravit schéma, nebo přidat v textové notaci kontrolní pravidla (integritní omezení), která budou implementována v další fázi vývoje. Pokud smyčky ve schématu nejsou, nutno to uvést, jinak bude tento bod nesplněn!!!
 • konceptuální schéma, které v rámci semestrální práce navrhnete by mělo mít cca 10 typů entit. V současnosti je v portálu DBS nastavena měkčí kontrola, zda máte ve schématu alespoň 7 typů entit. Rozhodující slovo ale má váš cvičící. Ten pro vás rozhodne, jak bude interpretovat výše zmíněných cca 10 typů entit. Jako jeden typ entity se počítá i průnikový typ, který vzniká po dekompozici vztahu typu M:N. Budiž toto motivace pro dekomponování takového typu vztahu.
 • Součástí 2. iterace práce je také 10 dotazů v přirozeném jazyku včetně kategorií C a D které musí být jasně označeny

Ve schématu musí být alespoň jedna identifikační závislost slabého entitního typu.
Musíte použít ISA hierarchii nebo role, nebo specializaci.
Musíte použít alespoň jedenkrát vztah M:N (může být dekomponovaný). U jednotlivých typů vztahů byste si měli smysluplně vyzkoušet různá integritní omezení typu kardinalita a parcialita.

Ohledně typů vztahů je vyžadováno:

 • Samotný typ vztahu musí být mnemotechnicky pojmenován (toto jméno vztahu není v obrázku schématu vidět, ale bude posléze v relačním schématu automaticky převzato jako jméno příslušného integritního omezení typu Foreign Key a tak uloženo do datového slovníku relačního schématu v databázi),
 • Hrany vztahových typů musejí být opatřeny mnemotechnicky zvolenými návěštími - v jaké roli ten který účastník do vztahu vstupuje,
  • u hrany vztahu s kardinalitou 1:N použijte jedno návěští na straně determinantu vztahu
  • u hrany vztahu s kardinalitou M:N nebo 1:1 použijte návěští na obou stranách hrany,

Obojí se nastavuje v oknu vlastností typu vztahu. Aby se návěští objevila v obrázku schématu, klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou část kreslicí plochy a v nabídnutém lokálním menu zvolte show labels.
Bez těchto popisů nelze schéma korektně ohodnotit vyučujícím.

3. KB

Nesplnění termínu je penalizováno odečtem bodů (až -4), za každý další týden zpoždění -2 ! Dodání nekompletního úkolu může být také penalizováno odečtem bodů.

Výsledkem této části je kompletní semestrální práce, celkově odladěná odpovídající požadavkům portálu.

Odevzdaná semestrální práce musí být kompletní zejména se dbá na toto:

 • všech 25 SQL příkazů a pokrytí všech požadovanvaných kategorií
 • každý dodaz kromě kategorie D2 musí vracet neprázdnou odpověď
 • finální práci předvedete cvičícímu osobně, přitom si ověří, že veškerým použitým postupům rozumíte.

I pokud by vám body vycházely na 11 a více, nestačí odevzdat jen část, vše musíte splnit.

 
/mnt/www/courses/BI-DBS/data/pages/project/submission.txt · Poslední úprava: 2018/02/17 22:57 autor: hunkajir
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki