Překlady této stránky:

Toto je starší verze dokumentu!


Tabulka kategorií rozmanitosti SQL příkazů - příklad

Každá semestrální práce musí obsahovat takové SQL příkazy, aby všechny kategorie v tabulce byly pokryté. Portál DBS vás k tomu povede. Příklady dotazů zde jsou vytažené z ukázkové semestrálky a slouží k rychlejší orientaci v požadavcích a také k nalezení inspirace pro vaše valstní SQL příkazy.

Příklad 1

A 2, 3pozitivní dotaz nad spojením alespoň dvou tabulek (Seznam kateder - id, název, jejichž učitelé učil/učili v předmětech, které garantuje katedra KKKK), („vyber seznam se jmény a adresami pacientů, kteří byli vyšetřováni Mudr. Čermákem“ )
B 6negativní dotaz nad spojením alespoň dvou tabulek (seznam semestrů - id, název, ve kterých NEzkoušel nikdo z katedry Zubních trhaček), („seznam se jmény a adresami pacientů, kteří nenavštívili lékaře Mudr. Čermáka“ ).
C 7Vyber ty, kteří mají vztah POUZE k …(vyber seznam kateder učitelů, kteří učí/učili POUZE v letních semestrech), (# „seznam se jmény a adresami pacientů, kteří navštívili pouze Mudr. Čermáka ~ navštívili doktora Čermáka a nenavštívili žádného jiného lékaře)
D1 8Vyber ty, kteří/které jsou ve vztahu se všemi - dotaz s univerzální kvantifikací (seznam učitelů - id, jmeno, prijmeni, titul, kteří přednášeli ve VŠECH semestrech počínaje zimním semestrem 2001/2002 až do letního semestru 2007/2008 včetně),(„seznam se jmény a adresami lékařů, které navštívíli VŠICHNI pacienti, kteří někdy navštívili Mudr. Čermáka“)
D2 8b kontrola výsledku dotazu z kategorie D1, například jestliže dotaz {seznam učitelů, kteří přednášeli ve VŠECH semestrech počínaje zimním semestrem 2001/2002 až do letního semestru 2007/2008 včetně} vybere učitele „123 Michal Valenta“, tak kontrolní dotaz bude {{Seznam všech semestrů ze zadaného období} \ {Seznam semestrů ze zadaného obodobí, ve kterých přednášel Michal Valenta}} a ten musí vrátit prázdnou množinu
F1 3 spojení - JOIN ON
F2 2 spojení - NATURAL JOIN,l JOIN USING
F3 8 spojení - CROSS JOIN
F4 11 jednostranné vnější polospojení - LEFT , RIGHT OUTER JOIN
F5 21plné (vnější) spojení - FULL (OUTER) JOIN
G1 8 vnořený dotaz v klauzuli WHERE
G2 18 vnořený dotaz v klauzuli FROM
G3 22 vnořený dotaz v klauzuli SELECT
G4 18,3 vztažený vnořený dotaz (EXISTS, NOT EXISTS)
H1 5 množinové sjednocení - UNION
H2 6množinový rozdíl - MINUS (v Oracle)
H3 5 množinový průnik - INTERSECT
I1 11 agregační funkce (count, sum. min, max, avg)
I2 11 agregační funkce nad seskupenými řádky - GROUP BY (HAVING)
J 8, 3stejný dotaz ve třech různých formulacích SQL
K 15 všechny klauzule - SELECT FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY
L 19 pohled VIEW
M 19 dotaz nad pohledem
N 8a Příkaz pro vložení množiny řádků - INSERT bez klauzule VALUES, např. „Rezervuj zákazníkovi č. 6 v různých časech všechny zelené lodě“
O 16 UPDATE s vnořeným SELECT příkazem
P 24 DELETE s vnořeným SELECT příkazem
 
/mnt/www/courses/BI-DBS/data/attic/project/queries.1526897519.txt.gz · Poslední úprava: 2018/05/21 12:11 autor: bliznjan
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki